Wat geloven wij?

Gebed

Gebed is het onderhouden van je relatie met God. Gebed is ‘je even terugtrekken’, inkeer in jezelf en je verbonden weten met alle biddende christenen wereldwijd. In het gebed brengen wij onze dank en onze nood bij God en vragen wij naar Zijn weg voor ons leven. Het gebed geeft rust en kracht.

Lukas 6:12

“Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich.”

Mattheus 7:7

“Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal worden opengedaan”

Lukas 11:1

“Heer, leer ons bidden!”

Leren en onderwijzing

Het christelijke geloof heeft grootste bronnen van wijsheid, filosofie, poëzie, levensbeschouwing en ethiek. Deze bronnen openen wij tijdens de eredienst en bijbelstudie.

Mattheüs 28:19

“Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Lofzang

Geloof en zingen horen bij elkaar. Een angstig hart kan niet zingen. Zingen bevrijdt. Wij brengen God de lofzang van ons leven. Wij uiten dat dat tot God in daden, woorden, muziek en zang.

Psalm 103

“Prijst de Heer, mijn ziel, met alles wat in mij is, en prijs Zijn heilige naam.

Loof de Heer, mijn ziel, met alles wat in mij is, en vergeet niet wat Hij heeft gedaan.”

Navolging

In het geloof volgen wij Jezus Christus. In Christus heeft God ons de weg ten leven getoond. Jezus roept mensen om hem te volgen. Gelovigen zijn geen meelopers, maar navolgers.

Johannes 6:16

“Heer, tot wie zullen wij gaan? U immers hebt woorden van Eeuwig leven!”

Mattheüs 9:9

“Jezus zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette. En Jezus zei tegen hem: Volg Mij! Mattheüs stond op. En volgde Hem.”